Inwestycje

Inwestycje Kancelaria prowadzi programy inwestycyjne, na które składają się takie etapy jak: założenie podmiotu, pomoc w pozyskaniu kapitału, prowadzenie pełnej obsługi prawnej podmiotu oraz współdziałanie kapitałowe i organizacyjne mające na celu ekspansje i rozwój. W celu realizacji tego typu projektów Kancelaria współpracuje z podmiotami poszukującymi perspektywicznych pomysłów na biznes. Realizacje wyżej wymienionych zadań Kancelaria wykonuje poprzez współdziałanie z funduszami private equity i venture capital. Szeroki wachlarz instrumentów analitycznych, w tym due diligence którym posługują się prawnicy kancelarii, pozwala precyzyjnie zaplanować każdy etap inwestycji, a autorskie biznesplany cieszą się dużym uznaniem w postępowaniu z funduszami inwestycyjnymi. Kancelaria zajmuje się także projektami MBO i IPO na rynkach; polskim, brytyjskim, luksemburskim oraz w krajach dalekiego wschodu. Kancelaria zajmuje się także finansowaniem typu mezzanine. Kancelaria ma spore doświadczenia praktyczne w przejęciach, połączeniach oraz transgranicznego przenoszenia siedziby przedsiębiorstw. Kancelaria prowadzi doradztwo związane z instrumentami pochodnymi oraz działalnością na giełdach papierów wartościowych w Polsce i za granicą. kancelaria tworzy wraz z bankami i funduszami inwestycyjnymi usługi dedykowane dla klientów w oparciu o wszelkie dostępne instrumenty finansowe.

Informacja publiczna

Kancelaria prowadzi postępowania w celu uzyskania informacji publicznej w szczególności prowadzi postępowania przy uzyskaniu informacji od wielu podmiotów w celach badawczych, poznawczych, statystycznych oraz naukowych, reprezentując klientów przez Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz z postępowaniach przez unijnymi organami powołanymi do rozstrzygania sporów w zakresie dostępu do informacji publicznej.

Prawo autorskie

Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie polskiego prawa autorskiego oraz w zakresie regulacji miedzynarodowych. Pracownicy kancelarii tworzą umowy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych jak też własności przemysłowej i prawa patentowego oraz przygotowują wnioski i występują w odpowiednich postępowaniach w przedmiotowym zakresie.

Informatyzacja

Kancelaria prowadzi pełną obsługę podmiotów działajacych w zakresie informatyki. Przygotowuje umowy NDA na etapie pozyskania kapitału, prowadzi działalność bieżącą w zakresie prawnej obsługi podmiotu prowadzącego przedmiotową działalność. Kancelaria zajmuje się problematyką identyfikacji elektronicznej usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnątrz unijnym.

Bankowość i fundusze inwestycyjne

Kancelaria obsługuje banki z siedzibą z Polsce i UE w zakresie bieżącej działalności operacyjnej. Kancelaria przygotowuje dokumentację niezbędną do utworzenie towarzystwa funduszu inwestycyjnego oraz przy tworzeniu poszczególnych funduszy inwestycyjnych.

Analiza rynku

Kancelaria prowadzi działalność polegającą na analizie rynku w oparciu do dane z powszechnie dostępnych rejestrów, spisów oraz zasobów a także w oparciu o dostęp do informacji publicznej celem ułatwienia podjęcia decyzji inwestycyjnych klientów kancelarii.

Trusty i usługi powiernicze

Kancelaria prowadzi usługi powiernicze polegającego na przejmowaniu majątku lub jego części swoich klientów, zarządzaniu oraz wydawaniu go określonym osobą na określonych w umowie warunkach. Kancelaria zawiera umowy typu fiducia cum creditore contracta, fiducia cum amico contacta. Kancelaria także tworzy i zarządza trustami na terenie Polski, UE oraz OECD.

Nieruchomości

Kancelaria prowadzi obsługę z zakresu zagospodarowania i zarządzania nieruchomościami. Kancelaria prowadzi sprawy związane z uzyskaniem planów zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy terenu oraz zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze. Klienci Kancelarii w toku procesu inwestycyjnego objęci są pełną obsługą prawną, na którą składa się także uzyskanie pozwolenia na budowę.

Prawo spółek

Kancelaria prowadzi, przygotowując pełną dokumentację, postępowanie w zakresie rejestracji spółek prawa handlowego na terenie Polski, Unii Europejskiej i OECD. Kancelaria prowadzi także sprawy z zakresu łączenia, podziału, przekształcenia spółek na wyżej wymienionym obszarze. Obsługa prawna obejmuje okres pomiędzy rejestracją a likwidacją spółki. Kancelaria prowadzi również analizę rynku oraz analizę ekonomiczną inwestycji na terenie Polski, UE i OECD co pozwala klientom kancelarii podejmować trafne decyzje inwestycyjne, zarówno na rynku lokalnym jak i ujęciu transgranicznym

Prawo kontraktowe

Kancelaria tworzy, przekształca, pomaga w negocjacjach i renegocjacjach umów zawieranych przy prowadzeniu działalności gospodarczej w celu realizacji najbardziej nawet skomplikowanych prawnie celów biznesowych. Kancelaria posiada autorskie programy dotyczące analizy możliwie jak najszerszego spektrum ryzyk towarzyszących w zawieraniu umów. Programy te pozwalają optymalnie zabezpieczyć klientów kancelarii tak by ich pozycja prawna była mocna, przejrzysta a zawierane umowy służyły poprawie sytuacji rynkowej klientów.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Kancelaria doradza w sprawach w postępowaniach upadłościowych na terenie Polski, Unii Europejskiej i OECD. Kancelaria wdraża procesy naprawcze i układowe jeżeli sytuacja klienta nie wymaga wszczęcie postępowania upadłościowego. Przy wszystkich typach postępowań Kancelaria zapewnia pośrednictwo w obsłudze bankowej i finansowej.

Prawo podatkowe

Kancelaria uczestniczy w imieniu swoich klientów w postępowaniach podatkowych przed Urzędami i Izbami Skarbowymi oraz reprezentuje klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i naczelnym Sądem Administracyjnych w przedmiotowym zakresie. W podobnym zakresie kancelaria prowadzi postępowania z zakresu prawa celnego.

Prawo morskie

Kancelaria prowadzi pracę związane ze zmianą bandery w zakresie organizacyjnym oraz prawnym w tym prawnopodatkowym, sporządza umowy obowiązujące w obrocie morskim z pełnym uwzględnieniem uregulować międzynarodowych. Kancelaria reprezentuje klientów z relacjach z kontrahentami zagranicznymi oraz ubezpieczycielami. Działalność reprezentacyjna rozciąga się także na postępowania przed zagranicznymi i polskimi organami administracji morskiej oraz przez Izbami Morskimi.

Prawo cywilne

Kancelaria reprezentuje klientów na terenie całego kraju przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym. Prawnicy kancelarii biorą udział w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych. Kancelaria reprezentuje swoich klientów w sprawach własności, odszkodowawczych, umów cywilno-prawnych, realizacji roszczeń za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umów oraz w sprawach spadkowych.

Prawo karne

Kancelaria prowadzi sprawy karne, w których jej klienci występują w charakterze oskarżonych lub obwinionych. Klienci kancelarii są także reprezentowani w sprawach jako oskarżyciele posiłkowi oraz jako oskarżyciele prywatni. Obsługa karna kancelarii obejmuje także sprawy w postępowaniu wykonawczym. Obrona i reprezentacja stron w postępowaniu karnym obejmuje również pomoc prawną przed sądami wojskowymi.

Prawo rodzinne

Kancelaria prowadzi sprawy rozwodowe, sprawy o alimenty i sprawy o podział majątku po ustaniu związku małżeńskiego. Kancelaria prowadzi również sprawy zakresu władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców i dziadków z dziećmi i wnukami oraz sprawy o przysposobienie.

Prawo administracyjne

Kancelaria reprezentuje klientów przed: Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym. Kancelaria doradza podmiotom przy tworzeniu projektów opartych o partnerstwo publiczno-prywatne. Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego. Kancelaria uczestniczy w postępowaniach z zakresu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Kancelaria doradza w zakresie stowarzyszeń i fundacji.