Cennik usług

Wysokość opłat za czynności adwokackie ustalane są między klientem a adwokatem. Opłatę w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy, jeśli uzasadnia to; niezbędny nakład pracy adwokata, w szczególności poświęcony czas na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczba stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjęte w sprawie, w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu, wartość przedmiotu sprawy, wkład pracy adwokata w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie, rodzaj i zawiłość sprawy, w szczególności tryb i czas prowadzenia sprawy, obszerność zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów, o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

Press Room

Kancelaria nie komentuje publicznie jakichkolwiek zachowań swoich klientów bez względu na stopień nagłośnienia medialnego. Kancelaria nie informuje mediów polskich i zagranicznych o zamiarach inwestycyjnych swoich klientów. W zakresie danych klientów, ich zaangażowania kapitałowego oraz innego należy zapoznać się z odpowiednim rejestrami KRS, a zagranicą odpowiednimi rejestrami właściwymi dla SICAV, SICAR, SIF oraz SA, SARL i SCA. Informacji o zagranicznych akwizycjach udziela m.in. Commision de Surveillance du Secteur Financier. Informacji w Polsce udzielają MSZ, MS, MSW.